Opisy zagrożeń zawodowych
OŚWIETLENIE STANOWISK PRACY
 
OŚWIETLENIE STANOWISK PRACY

 

 

Oświetlenie jest to stosowanie światła (promieniowania widzialnego) w celu uwidocznienia miejsc, obiektów lub ich otoczenia. Oświetlenie decyduje nie tylko o tym, jak widzimy otoczenie, ale również jak się w nim czujemy. Celem oświetlenia jest stworzenie takiego środowiska świetlnego, aby znajdujący się w nim człowiek mógł wykonywać prace wzrokową w sposób bezpieczny i efektywny przy jednoczesnym występowaniu wygody widzenia.

Oświetlenie jest fizycznym czynnikiem środowiska pracy i jest zaliczane jest do czynników uciążliwych. Wynika to faktu, że niewłaściwe oświetlenie stanowisk pracy prowadzi do nadmiernego zmęczenia narządu wzroku, dolegliwości wzroku, spadku wydajności pracy oraz może powodować pogłębienie wad wzroku. Czynnik ten występuje na każdym stanowisku pracy, dlatego pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z polskimi normami, zgodnie z par 26 ust 2 Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.(t.j.Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 ze zm.) . Dlatego istotnym jest aby zainstalowany system oświetleniowy spełniał wymagania zawarte w normie oświetleniowej PN-EN 12464-1:2004: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.            NORMY TECHNICZNE DOTYCZĄCE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

  • PN-EN 124646-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

  • PN-71/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych, portowych oraz dworców i środków transportu publicznego

  • PN-84/E-02035 Urządzenia elektroenergetyczne. Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych.

  • PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

NORMY TECHNICZNE DOTYCZĄCE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

  • PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

  • PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne

  • PN-EN 60598-2-22:2004. Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego

  • PN-G 02600: 1996. Ochrona pracy górnictwie. Oświetlenie podziemnych wyrobisk zakładów górniczychPN-G 02601: 1999. Ochrona pracy górnictwie. Oświetlenie elektryczne powierzchni podziemnych zakładów górniczych. Podstawowe wymagania i badania
 
Polecamy

Zarządzanie wiekiem. Pracownicy 50+

zobacz

 

 

Europejska Kampania 2016-2017 pn. "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie"

zobacz

 

 

Opracowane przez międynarodowy zespół ekspertów Karty Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych, związanych z wykonywaniem 80 różnych zawodów, zalecenia dotyczące działań i środków profilaktycznych.

zobacz

 
 

CHEMPYŁ - baza wiedzy o zagrożeniach chemicznych i pyłowych, wspomagająca ocenę narażenia i ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłowych w środowisku pracy.

zobacz